پست بانک ایران
پست بانک ایران
 • پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت محترم وزیران از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، و در حال حاضر با دارا بودن حدود  6500 شعبه و باجه بانکی روستایی در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را به هموطنان عزیز ارائه می‌دهد.

  • سال1362:پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه وسیع پستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات محترم وزیران
  • 1365تهیه و ارائه مقدمات تشکیل پست مالی
  • سال1366:تاسیس پست مالی
  • سال1374:جداسازی وظایف پست مالی از شرکت و تاسیس شرکت پست بانک به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی
  • سال1375:تصویب اساسنامه پست بانک توسط هیات محترم وزیران
  • سال1378:لحاظ نمودن عاملیت بانکی بخش در مستندات قانون برنامه سوم
  • سال1381:تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک با نظر بانک مرکزی
  • سال1382:تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک توسط هیات دولت و شورای نگهبان
  • سال 1385:پست بانک رسماً به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول ادامه خدمات شد.
  • سال 1395 :بر اساس مصوبه مورخ 1395/5/6 مجلس شورای اسلامی و تایید شورای تگهبان، پست بانک ایران به عنوان بانک توسعه ای و تخصصی حوزه ICT کشور و همچنین بزرگترین خرده بانکدار حوزه روستایی تعیین شد.