۵ پیش بینی از تورم تا پایان سال جاری/ مردم بیچاره شدند!

اقتصاد 100- با توجه به پنج سناریو تورم کشور را در پایان سال جاری پیش‌بینی کرده است.


۵ پیش بینی از تورم تا پایان سال جاری/ مردم بیچاره شدند!

بر اساس این گزارش در پایان سال جاری در بهترین حالت تورم سالانه معادل ۲۱.۸ درصد و در نامطلوب‌ترین وضعیت به ۳۵.۳ درصد خواهد رسید.

ادامه روند تورم بر اساس تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۳

در سناریو اول، تورم ماهانه فروردین ماه معیار قرار گرفته است. در این حالت فرض می‌شود تورم ماهانه ۲.۶۵ درصدی در فروردین ماه امسال تا پایان سال ادامه یابد.

از اینرو تورم نقطه‌به‌نقطه در انتهای سال جاری به ۳۶.۹ درصد و تورم سالانه به ۳۳.۶ درصد خواهد رسید. 

030218

ادامه روند تورم بر اساس میانگین یک ماهه تورم منتهی به فروردین ۱۴۰۳

در سناریو دوم میانگین تورم در یک ماهه منتهی به فروردین امسال، تا پایان سال ادامه می‌یابد.

طبق آمارها میانگین تغییرات قیمت در یک ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ معادل ۲.۶۵ درصد بوده است که اگر قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های باقیمانده سال نیز با همین نرخ افزایش یابد در اینصورت تورم نقطه به نقطه در پایان امسال ۳۶.۹ درصد و تورم سالانه در پایان امسال ۳۳.۶ درصد خواهد بود.

ادامه روند تورم بر اساس میانگین تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳

سومین سناریو بر اساس میانگین تورم ماهانه در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه محاسبه شده و فرض بر این است که این تورم تا پایان سال ادامه یابد.

میانگین تورم ماهانه در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳ معادل ۲.۵۸ درصد بوده است که اگر تا پایان سال همین تورم ماهانه ادامه پیدا کند در اینصورت در پایان اسفند امسال تورم نقطه‌ای به ۳۵.۸ درصد و تورم سالانه به  ۳۳.۱ درصد خواهد رسید.

ادامه روند تورم بر اساس تورم ماهانه یک درصدی

این سناریو خوشبینانه‌ترین سناریو در میان سناریوهای موجود است. طبق این سناریو فرض می‌شود تورم ماهانه در هریک از ماه‌های باقی مانده تا پایان سال ۱۴۰۳، یک درصد باشد.

در اینصورت تورم نقطه‌ای در پایان اسفند ماه امسال ۱۴.۵ درصد خواهد بود که کمترین و خوشبینانه‌ترین حالت تورم در پایان امسال است.

همچنین بر این اساس تورم سالانه در انتهای امسال به ۲۱.۸ درصد خواهد رسید که خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی از وضعیت تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

ادامه روند تورم بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت سیزدهم

آخرین سناریو بر پایه ادامه روند تورم بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای اسفند ماه ۱۴۰۲ استوار است.

آمارها نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه در این مدت معادل ۲.۸۷ درصد بوده که اگر این نرخ تا پایان سال ادامه داشته باشد تورم نقطه به نقطه در انتهای سال در ایستگاه ۴۰.۱ درصد خواهد ایستاد.

این نرخ بدترین وضعیت تورم نقطه به نقطه در میان ۵ سناریو گفته شده خواهد بود.

 همچنین آمارها حاکی از آن است که در صورت ادامه وضعیت تورم ماهانه با نرخ ۲.۸۷ درصد تا پایان امسال، تورم سالانه در پایان امسال به ۳۵.۳ درصد خواهد رسید که این نرخ نیز بدبینانه‌ترین سناریو برای پایان‌بندی سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

به طور کلی بررسی پیش‌بینی تورم امسال در پنج سناریو گویای آن است که تورم سالانه در انتهای امسال در بهترین حالت ۲۱.۸ درصد و در بدترین حالت ۳۵.۳ درصد خواهد بود.

همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در خوشبینانه‌ترین حالت به ۱۴.۵ درصد و در بدبینانه ترین حالت به ۴۰.۱ درصد در پایان امسال خواهد رسید.

منبع:بنکر

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما