کارانه و عیدی هم مشمول مالیات شد؟

اقتصاد ۱۰۰- مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در قانون بودجه عیدی و کارانه از نرخی که در بند «و» تبصره ۱۲ درج شده مستثنی شد، گفت: طبق قانون نرخ مالیات به نرخ‌های ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بازمی‌گردد.

کارانه و عیدی هم مشمول مالیات شد؟

شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سوالی در مورد در نظر گرفتن بندی برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد در بودجه سال جاری و عملکرد آن گفت: این موضوع فعلا ناظر بر بحث حقوق و مزایا است. به این معنا که با این حکم قانونی تلاش شد تا بحث مالیات بر مجموع درآمد آغاز شود تا مردم بدانند سازمان امور مالیاتی می‌تواند درآمد اشخاص را از طریق منابع مختلفی که حقوق دریافت می‌کنند شناسایی کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه حقوق سازمان امور مالیاتی از این موضوع پشتیبانی می‌کند، گفت: به این ترتیب اگر نام فردی در لیست دو کارفرما وجود داشته باشد، سازمان امور مالیاتی به کارفرمای دوم اعلام می‌کند تا نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت مالیات ظرف مدت ده روز اقدام کند.

در نتیجه این حکم به واسطه سامانه‌ای که ایجاد کردیم در حال اجرا است. تا پایان سال صبر می‌کنیم تا آثار تفاوت درآمدی که از این طریق مطالبه و وصول شده است را به طور دقیق اعلام کنیم.

مستوفی در پاسخ به سوالی در مورد معافیت کارانه پزشکان بیمارستان های دولتی از مالیات براساس قانون بودجه و تذکر یکی از نمایندگان مجلس در خصوص وصول این مالیات از پزشکان گفت: در بند و تبصره 12 قانون بودجه سال 1402، در خصوص مالیات حقوق یک استثنایی قرار گرفته است. این استثنا با توجه به متن قانون صرفا به نرخ بازمی‌گردد نه به اعطای معافیت یا عدم اعطای معافیت.

وی در ادامه گفت: به این معنا که نرخ مجموع درآمد، براساس سقف درآمدی که در قانون بودجه در نظر گرفته شده است، براین اساس است که به عنوان مثال تا 120 میلیون تومان معاف(درآمد سالانه) مازاد بر 120 میلیون تومان تا 168 میلیون تومان، نرخ 10 درصد و مازاد 168 میلیون تومان تا 276 میلیون تومان 15 درصد و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند.

اما نرخ‌هایی که در ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم آماده است با این نرخ‌ها متفاوت است. با توجه به اینکه در قانون بودجه عیدی و کارانه از نرخی که در بند «و» تبصره 12 آمده مستثنی شده است بنابراین طبق قانون نرخ مالیات آنها به نرخ‌های ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم بازمی‌گردد. در نتیجه قانون تفسیر نشده و عین متن قانون اجرایی شده است.

مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیات ی اظهار کرد: براین اساس کارانه را مشمول نرخ موضوع ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم دانستیم و از نرخ‌هایی که در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود مستثنی کردیم. در صورتی مجلس استفساریه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند ناظر بر اینکه اساس موضوع قانون این بوده است که کارانه و عیدی در کل نباید مشمول مالیات شود، برمبنای قانون عمل خواهد شد. اما آنچیزی که در متن قانون ذکر شده است استثنای نرخ مالیات کارانه برای اعضای هیئت علمی است.

تعیین معافیت جدید در بودجه با وجود وصول سود و معافیت مشخص در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

وی در پاسخ به سوالی در مورد معافیت شرکت‌ها براساس بند «ه» تبصره 2 قانون بودجه گفت: براساس قانون بودجه شرکت‌هایی که در حال حاضر در بورس فعالیت دارند، این اجازه را پیدا کردند تا اگر بخشی از سود خود را بین سهامداران تقسیم نکنند و آن سود را به استناد تصویب مجمع خودشان تا پایان سال بعد به حساب افزایش سرمایه منظور کنند(به معنای سرمایه‌گذاری مجدد) مشمول معافیت مالیاتی معادل سود تقسیم نشده می‌شوند.

از نظر سازمان امور مالیاتی، سود برای شرکت حاصل شده و براساس آن سرمایه‌گذاری مجدد در حال انجام است. ضمن اینکه برای سرمایه گذاری در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم حکم صریح برای معافیت های سرمایه‌گذاری با ذکر شرایط مشخص وجود دارد. با توجه به اینکه حکم مشابه قانون بودجه در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت، فکر می‌کنیم اگر تعیین نمی‌شد به نفع شرایط اقتصادی کشور و عدالت مالیاتی بود.

لازم به ذکر است، همین بند از قانون بودجه سال 1402 بود که به گفته مدیر کل دفتر حسابرسی های مالیاتی سازمان امور مالیاتی سبب کاهش 40 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت شده است.

منبع: تسنیم

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما