کشاورزی آرشیو
  • اقتصاد 100- در لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، دولت سیزدهم قصد دارد برای کشاورزان سقفی برای معافیت مالیاتی تعیین کند. این خبر با موج منفی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شده است.