جدول مالیات حقوق سال 1403 کارمندان و کارگران + نحوه محاسبه

اقتصاد 100- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارگران و کارمندان همه ساله در قانون بودجه مربوط به آن سال تعیین و تصویب می‌شود. نرخ مالیات حقوق در نهایت به صورت جدول مالیات حقوق ۱۴۰۳ تهیه و برای استفاده کارفرمایان و کارگران و کارمندان ارائه می‌شود. در ادامه جدول معاف از مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ و نیز نرخ مالیات بر درآمد مازاد بر سقف معافیت مالیات بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده است.

جدول مالیات حقوق سال 1403 کارمندان و کارگران + نحوه محاسبه

بر اساس قانون بودجه، سقف معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ سالیانه ۱،۴۴۰ میلیون ریال (ماهیانه معادل ۱۲۰ میلیون ریال) تعیین شده و درآمد مشمول مالیات ماهانه تا رقم ۱۲ میلیون تومان طبق جدول معاف از مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ خواهد بود و درآمد مازاد بر آن به صورت پلکانی و به نسبت درآمد مشمول مالیات می‌شود.

موارد معاف از مالیات حقوق  و موارد مشمول مالیات حقوق در قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده‌اند.

جدول محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان دولتی و غیردولتی

پله درآمد مشمول ماهانه (میلیون ریال) درآمد مشمول سالانه (میلیون ریال) نرخ مالیات
 
۱ (معاف) ۰ تا ۱۲۰ ۰ تا ۱.۴۴۰ ۰
۲ نسبت به مازاد ۱۲۰ تا ۱۶۵ نسبت به مازاد ۱.۴۴۰ تا ۱.۹۸۰ ۱۰
۳ نسبت به مازاد ۱۶۵ تا ۲۷۰ نسبت به مازاد ۱.۹۸۰ تا ۳.۲۴۰ ۱۵
۴ نسبت به مازاد ۲۷۰ تا ۴۰۰ نسبت به مازاد ۳.۲۴۰ تا ۴.۸۰۰ ۲۰
۵ نسبت به مازاد بر ۴۰۰ نسبت به مازاد مازاد بر ۴.۸۰۰ ۳۰

نکته مهم: معافیت‌های ذکر شده در قانون بصورت سالانه است و برای تبدیل آنها به ماهانه اعداد بالا را باید بر ۱۲ ماه تقسیم کرد. مالیات پرداخت شده در پایان هر ماه بصورت علی‌الحساب است و مالیات قطعی در پایان سال و لیست تعدیل محاسبه شده توسط حسابدار شرکت/ سازمان مشخص خواهد شد. در صورتیکه جمع پرداختی‌های مشمول مالیات در کل سال از معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ کمتر باشد، این مبلغ مازاد پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی به کارگر برگشت خواهد شد.

حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳ چقدر باید مالیات بدهند؟

مثالی برای تعیین مالیات حقوق سال ۱۴۰۳

مثال: اگر فردی ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد محاسبه مالیاتش به صورت زیر است:

تا حقوق ۱۲ میلیون معاف از مالیات می باشد پس از آن کم می‌کنیم.

۸ میلیون باقی می ماند که ۴/۵ میلیون آن را ضربدر ۱۰ می‌کنیم (مالیات ۱۰ درصد درآمد ۱۴ میلیونی) و ۳/۵ میلیون دیگر را ضربدر ۱۵ (مالیات ۱۵ درصدی درآمد ۱۸ میلیونی) :

۴/۵۰۰/۰۰۰ × ۱۰٪ = ۴۵۰/۰۰۰
۳/۵۰۰/۰۰۰ × ۱۵٪ = ۵۲۵/۰۰۰
۴۵۰/۰۰۰ + ۵۲۵/۰۰۰ = ۹۷۵/۰۰۰

بنابراین مالیات برای شخصی با حقوق ۲۰ میلیون تومانی برابر با ۸۰۰/۰۰۰ هزار تومان خواهد بود.

عیدی در مالیات حقوق سال ۱۴۰۳

عیدی و پاداش کارکنان به اندازه سقف معافیت مالیاتی ماهانه یا معادل یک دوازدهم سقف معافیت سالانه از پرداخت مالیات معاف است. در واقع معافیت مالیاتی مجموع درآمد سالانه به علاوه عیدی معادل سقف معافیت سالانه به علاوه یک دوازدهم آن.

در محاسبه مالیات حقوق بهتر است که مجموع درآمد و عیدی به عنوان درآمد کل سال محاسبه شده و در انتهای سال این مبلغ بر طبق مجموع معافیت مالیات درآمد به علاوه معافیت مالیاتی عیدی محاسبه شود.

حکم مربوط به مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ در قانون بودجه

حکم مربوط به مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ در بند «ث» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به این شکل آورده شده است:

ث- در سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش، و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، به شرح زیر است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۹۴) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر ‌می‌باشد:

۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۲،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (٪۱۰)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (٪۱۵)

۲-۳- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیست درصد (٪۲۰)

۴-۳- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (٪۳۰)

تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در ‌دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی روزمزد قراردادی حق‌التدریس، حق‌التحقیق حق‌الزحمه حق نظارت حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قرارداد‌های پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۲۴۰۶/۴/۳۸ است.

۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۹۶) قانون مالیات‌های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۹۶) قانون مذکور پرداخت کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۹۶) قانون مالیات‌های مستقیم از حیث تسلیم فهرست محاسبه و کسر مالیات متعلق ‌می‌باشد.

۴- مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند نیز جاری است.

منبع:صفحه اقتصاد

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما