قید نقد کردن این چک ها بزنید! / این چک‌ها نقد نمی‌شوند!

اقتصاد 100- عدم ثبت چک در سامانه، موجب می شود چک ماهیت تجاری خود را از دست بدهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند.

قید نقد کردن این چک ها بزنید! / این چک‌ها نقد نمی‌شوند!

به موجب تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳،  ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

منبع:بانک اول

وبگردی

ارسال نظر

 
.
باز